TTC logo

Hyfforddwyr Diogelwch ar y Ffyrdd

Mae gennym gontractau i ddarparu ystod o gyrsiau ar gyfer gyrwyr a beicwyr ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Rydym bob amser yn chwilio am ddenu hyfforddwyr ac yn croesawu ceisiadau gan weithwyr proffesiynol cymwys, profiadol a brwdfrydig sydd ag angerdd am ddarparu hyfforddiant. Cytundeb ar gyfer gwasanaethau hunangyflogedig.

Home > Group > Careers > Road Safety – Welsh

Y rôl

Mae TTC bob amser yn ceisio ehangu ein gweithlu cenedlaethol o hyfforddwyr diogelwch ffyrdd proffesiynol i gyflwyno cyrsiau Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru (NDORS) i dros 500,000 o yrwyr bob blwyddyn mewn sawl fformat; yn rhithiol (dros Zoom), mewn dosbarth ac mewn car, ac wrthi’n recriwtio ar hyn o bryd hyfforddwyr newydd i ymuno â’n panel ledled Cymru a Lloegr.

Os ydych chi am gael hyblygrwydd i weithio ar ba amseroedd a pha mor aml yr hoffech chi, rydym yn gallu cynnig gwaith ar ei liwt ei hun / gwaith hunangyflogedig gyda chyfraddau fesul awr yn dechrau ar £ 18 yr awr. Isod fe welwch fanylion y rhaglenni addysg diogelwch ffyrdd rydym yn eu darparu a’r swyddi posib ym mhob un. 

Mae TTC yn cynnig rhaglen ddatblygu gynhwysfawr ar gyfer hyfforddwyr a fydd yn cefnogi pob ymgeisydd trwy’r broses achredu NDORS ac yn darparu’r holl alluoedd craidd i gyflwyno’r ystod gyfredol o gyrsiau hyfforddiant diogelwch ar y ffyrdd o dan y cynllun NDORS. Cliciwch yma i gael gwybod rhagor o fanylion am ofynion cyflwyno cwrs NDORS TTC.

Cliciwch ar y dolenni isod i gael gofynion meini prawf cwrs NDORS:

Yn ogystal â chydymffurfio â’r meini prawf personol, mae’n ofynnol ar bob hyfforddwr newydd naill ai fod gyda gwiriad uwch y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) yn flynyddol (neu fod yn barod i’w ymgymryd) ac Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus / Indemniad Proffesiynol.

I wneud cais

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer swydd ar ein panel o hyfforddwyr, byddai’n bleser gennym glywed gennych!

Amrywiaeth a Chynhwysiant:

Rydym yn cydnabod yr heriau y gallai pobl â nodweddion gwarchodedig (lluosog) eu profi yn y farchnad swyddi ac yn natblygiad eu gyrfa. Rydym wedi ymrwymo’n llwyr i fod yn gyflogwr cynhwysol a sicrhau cyfle cyfartal. Rydym yn awyddus i wneud ein gweithlu mor amrywiol â phosibl, ac rydym yn gobeithio denu ceisiadau gan grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol, gan gynnwys pobl Ddu, Asiaidd ac o Leiafrifoedd Ethnig (BAME), pobl ag anabledd, a phobl â hunaniaethau amrywiol o ran rhywedd.