Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder

Newidiwch y cwrs rydych wedi archebu lle arno

Dyluniwyd y Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder (NSAC) i gwmpasu troseddau gyrru’n rhy gyflym ar waelod y raddfa y mae dyfeisiau camera awtomatig a swyddogion yr heddlu wedi’u canfod. Mae’r cwrs yn rhoi cyngor hanfodol i yrwyr a reidwyr i’w helpu i newid eu hymddygiad ar y ffordd ac i leihau aildroseddu.

Bydd modurwyr yn datblygu eu gwybodaeth am derfynau cyflymder, yn cydnabod canlyniadau negyddol gyrru’n rhy gyflym, yn deall manteision cydymffurfio â therfynau cyflymder ac yn cael eu hysgogi i yrru neu reidio ar gyflymder diogel.

  • 4 awr
  • Hyd at 24 o gyfranogwyr
  • Pris yn dibynnu ar ardal heddlu
  • Gweithdy rhyngweithiol yn yr ystafell ddosbarth
  • Rydym yn darparu’r cwrs yn Avon a Gwlad yr Haf, Cumbria, Dyfnaint a Chernyw, Gwent, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog, Swydd Northampton, De Cymru, De Swydd Efrog, Gorllewin Mersia, Gorllewin Canoldir Lloegr, Gorllewin Swydd Efrog, Wiltshire

Rhesymau i fynychu

Speed limitRydych chi’n llai tebygol o gael trosedd gyrru’n rhy gyflym arall.

Nid oes angen i chi dalu’r ddirwy ac ni fydd pwyntiau cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Nid yw presenoldeb ar gwrs NDORS yn euogfarn.

VenuesMae lleoliadau lleol ar gael ledled Cymru a Lloegr.

Mae’r cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder yn galluogi troseddwyr "gyrru’n rhy gyflym" i gael cynnig cwrs yn yr ardal o’u dewis yn hytrach na phwyntiau ar eu trwydded.

"Fe wnes i fynychu’r cwrs ymwybyddiaeth cyflymder cenedlaethol, am fy mhechodau... Dymunaf fanteisio ar y cyfle i ddweud cymaint o argraff dda y cafodd y cwrs ac, yn benodol, arweinwyr y cwrs, arna i. Roeddwn i’n disgwyl iddo fod yn dipyn o ymarfer codi cywilydd ac efallai’n eithaf ddiflas ond cefais fy hun yn ymgysylltu’n wirioneddol ac yn llawn diddordeb drwy gydol y cwrs. Roedd Garrad a Jacqui yn wych am ei gadw’n ddiddorol a doniol wrth barhau i atgyfnerthu’r negeseuon difrifol a phwysig. Digon yw dweud fy mod, ers hynny, wedi bod yn fwy gofalus o ran fy nghyflymder, gan fynd o rywun a oedd efallai ychydig yn fyrbwyll i rywun sydd bellach yn ei weld fel ei ddyletswydd i osod yr esiampl!" Daniel Armitstead, Weston-super-Mare

Manteision i'r cyfranogwyr

Vehicle typeDatblygu dealltwriaeth o beth yw’r terfyn cyflymder ar gyfer mathau o gerbydau a ffyrdd​.

Deall pam fod nifer fach o mya yn gwneud gwahaniaeth i ddiogelwch.

DrivingRheoli cyflymder eich cerbyd a dewis cyflymder diogel.

Rules complianceBod yn ymwybodol o risgiau torri’r rheolau terfyn cyflymder a chymryd cyfrifoldeb wrth gydymffurfio â hwy.

Manylion y cwrs

Pwy ddylai fynychu

Unrhyw un y mae’r heddlu wedi'u cyfeirio i fynychu Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder.

Dull darparu

Mae’r gweithdy rhyngweithiol yn hamddenol ac yn llawn gwybodaeth a chaiff ei hwyluso gan hyfforddwr NDORS trwyddedig (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru) trwyddedig. Nid oes gan yr heddlu ran yn y broses.

 

Gofynion y cwrs

Cyrraedd yn gynnar
Mae’n rhaid i chi gyrraedd yn brydlon ar gyfer cofrestru. Ni chaniateir i bobl sy'n cyrraedd yn hwyr ddod i mewn ac efallai y bydd eu hachosion yn cael eu cyfeirio'n ôl i'r heddlu.

Dull adnabod dilys
Ar ôl cyrraedd eich cwrs, bydd gofyn i chi ddarparu prawf adnabod ffotograffig i’w ddilysu megis unrhyw fath o brawf adnabod ffotograffig sy'n cadarnhau tebygrwydd i chi. Rhaid i hon fod yn ddogfen gorfforol; ni dderbynnir copïau digidol. Os nad oes gennych brawf adnabod ffotograffig, bydd gofyn i chi ddarparu 2 fath o brawf adnabod fel eich llythyr cynnig gan yr heddlu a cherdyn banc wedi'i lofnodi. Bydd methu â darparu unrhyw un o'r uchod yn arwain at eich gwahardd o'r cwrs. Os cewch eich eithrio o'r cwrs, yna bydd angen ffi aildrefnu i archebu un arall.

Dim gyrru/prawf
Mae hwn yn gwrs theori yn unig, yn yr ystafell ddosbarth heb unrhyw yrru na phrawf.

Cymhwysedd
Ni ddylech fod wedi cymryd Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder yn y 3 blynedd cyn y drosedd ddiweddaraf.

Telerau ac amodau
Dyma gipolwg sydyn o ofynion y cwrs. I gael mwy o fanylion, edrychwch ar ein telerau ac amodau.

Ffioedd a godir i newid archeb

Oes, ar yr amod bod digon o amser o fewn yr amserlen mae’r heddlu wedi’i rhoi i chi. Gallwch chi newid amser, dyddiad a lleoliad y cwrs unwaith y byddwch chi wedi archebu lle. Fodd bynnag, codir ffi am newid manylion eich archeb (gwelwch isod) a manylir ar hyn yn ein telerau ac amodau. Os dymunwch newid/canslo dyddiad ac amser eich cwrs cyn pen:

  • 14 diwrnod o'r dyddiad pan wnaethoch chi archebu’ch lle yn wreiddiol, gallwch newid am ddim/caiff ffi lawn y cwrs ei had-dalu os byddwch yn canslo.
  • O 15 diwrnod ar ôl y dyddiad pan wnaethoch chi archebu’ch lle ond 8 diwrnod cyn dyddiad eich cwrs, ceir ffi ail-drefnu/canslo £25.00.
  • 7 diwrnod cyn eich cwrs, hyd at ac yn cynnwys dyddiad y cwrs, ceir ffi ail-drefnu/canslo £45.
  • Os na fyddwch yn mynychu eich cwrs a dymunwch drefnu lle ar un arall, bydd angen ffi ail-drefnu £45.

Os na fyddwch yn gallu mynychu neu gwblhau cwrs oherwydd salwch, bydd angen talu ffi ail-drefnu. Efallai y caiff hon ei had-dalu hyn ar ôl derbyn tystysgrif feddygol ac ar ôl adolygiad gennym ni.

Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych

Ydw i’n gallu mynychu’r cwrs heb ID dilys?

Os byddwch chi'n methu â chyrraedd â phrawf hunaniaeth dilys, ni fyddwch chi'n cael mynychu'r cwrs a chyn belled â bod gennych chi ddigon o amser cyn eich dyddiad cwblhau, bydd gofyn i chi ail-drefnu'r cwrs a fydd yn golygu ffi ail-drefnu.

Beth os byddaf yn hwyr neu’n methu â mynychu?

Efallai y bydd modd i chi ail-archebu lle, cyn belled â bod digon o amser yn yr amserlen gan yr heddlu, a fydd yn golygu ffi ad-drefnu.

Os byddwch yn sâl, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl. Bydd gofyn i chi ddarparu tystysgrif meddyg.

Ydw i'n gallu methu'r cwrs?

Os byddwch chi'n cwblhau'r cwrs mewn ffordd foddhaol, ni allwch chi fethu. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi:

- Fynychu’r sesiwn lawn.

– Arddangos parodrwydd i gael ymagwedd fwy cadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd.

- Gwneud cyfraniad positif at y cwrs.

Os na fyddwch chi'n llwyddo i fodloni'r holl ofynion hyn, ystyrir na fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs mewn ffordd foddhaol a bydd eich achos yn cael ei gyfeirio’n ôl i’r heddlu.

Ydw i’n gallu mynychu'r cwrs yn wirfoddol?

Nac ydych, byddwch chi'n gallu mynychu’r cwrs os byddwch chi wedi derbyn y cynnig oddi wrth yr heddlu yn dilyn trosedd traffig honedig yn unig.

Fodd bynnag, gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau hyfforddiant i yrwyr. Ewch i 'addysg a hyfforddiant gyrwyr' i gael mwy o wybodaeth.

Ydw i angen mewngofnodi?

Ar ôl cyrraedd, dylech ddod o hyd i’r hyfforddwr er mwyn cofrestru. Bydd yr hyfforddwr yn gwirio’ch hunaniaeth ac yn nodi’ch presenoldeb cyn i’r cwrs ddechrau.

Ai'r heddlu sy'n rhedeg y cwrs?

Nid yw'r heddlu'r gysylltiedig â darparu'r cwrs, byddant yn cael gwybodaeth unwaith y byddwch wedi mynychu a chwblhau'r cwrs i sicrhau na fydd unrhyw gamau'n cael eu cymryd yn eich erbyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Beth os bydd y cwrs yn cael ei ganslo?

Os bydd eich cwrs yn cael ei ganslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu hwnt i'n rheolaeth, byddwn ni'n ei ail-drefnu cyn gynted â phosibl, am ddim.

Byddwn yn anfon neges e-bost neu’n ysgrifennu at gleientiaid yn rhoi gwybod am yr ad-drefnu.

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud ar ôl y cwrs?

Dim byd. Unwaith y byddwch chi wedi mynychu a chwblhau'r cwrs bydd TTC yn diweddaru’r system i nodi eich bod mynychu a chwblhau'r cwrs. Byddant hefyd yn diweddaru cronfa ddata genedlaethol yr heddlu ac ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.


A fyddwch chi'n darparu bwyd?

Na fyddwn. Bydd yn rhaid i chi ddod â’ch cinio eich hun os dymunwch fwyta yn ystod yr egwyl.

 

Alla i wneud y cwrs mewn iaith arall?

Darperir cyrsiau yn Saesneg. Yng Ngwent, Gogledd a De Cymru, mae rhai cyrsiau ar gael yn Gymraeg hefyd. Os nad yw'ch dealltwriaeth o Gymraeg/Saesneg yn ddigon da i allu deall a chymryd rhan yn y cwrs, gallwch chi ddod â ffrind neu aelod o'r teulu gyda chi i fod yn gyfieithydd yn ddi-dâl. Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni y byddwch chi'n dod â rhywun efo chi i gyfieithu.

Os ydych wedi rhoi gwybod i ni eich bod yn dod â chyfieithydd gyda chi, mae’n rhaid i’r unigolyn hwnnw/honno gael ei (h)enwi ar yr archeb. Mae’n rhaid iddo/iddi ddod ag ID llun a bod yn 16 oed neu’n hŷn.

Os byddwch chi'n cyrraedd y cwrs heb gyfieithydd a bydd yr hyfforddwr yn teimlo nad ydych yn gallu ei (d)deall ef/hi a chynnwys y cwrs yn ddigonol, yna ni fyddwch yn gallu cwblhau’r cwrs. Mae hyn oherwydd ei bod yn bwysig bod pob cyfranogwr yn gallu deall yr hyfforddwr a chynnwys y cwrs er mwyn ennill y wybodaeth a phrofiad arfaethedig o'r sesiwn.

A oes dolen clyw ar gael?

Mae gan rhai o'r lleoliadau cwrs ddolennau clyw, neu maent yn gallu darparu dolennau clyw, ond nid yw rhai ohonynt yn cynnig y cyfleuster hwnnw. Os oes angen dolen clyw arnoch, cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud popeth yn ein gallu i ddarparu ar gyfer yr angen hwn.

 

A fydd angen darllen neu ysgrifennu unrhyw beth?

Byddwch chi'n cael llawlyfr cwrs sydd â lle ynddo i wneud nodiadau ond mae hwn i'ch cofnodion yn unig, ni fydd yn cael ei roi i mewn ar ddiwedd y cwrs.