Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder

Newidiwch y cwrs rydych wedi archebu lle arno

Mae'r Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth Cyflymder (NSAC) wedi'i gynllunio i gwmpasu troseddau goryrru pen isel a ganfyddir gan ddyfeisiau camerâu awtomatig a swyddogion heddlu. Mae'r cwrs yn rhoi cyngor hanfodol i yrwyr a beicwyr i'w helpu i newid eu hymddygiad ar y ffordd a lleihau aildroseddu.

Bydd modurwyr yn datblygu eu gwybodaeth am derfynau cyflymder, yn cydnabod canlyniadau negyddol goryrru, yn deall buddion cydymffurfio â therfynau cyflymder ac yn cael eu cymell i yrru neu reidio ar gyflymder diogel.

  • Dosbarthu ystafell ddosbarth rithwir diogel diogel trwy Zoom
  • 2 awr 45 munud o amser cwrs
  • Hyd at 9 o gyfranogwyr (cwrs rhithwir ystafell ddosbarth)
  • Hyd at 24 o gyfranogwyr (cyrsiau dosbarth)
  • Pris yn ddibynnol ar ardal yr heddlu
  • Gweithdy rhyngweithiol a gafaelgar

Rydym yn cyflwyno'r cwrs yn Avon a Gwlad yr Haf, Cumbria, Dyfnaint a Cernyw, Gwent, Gogledd Cymru, Gogledd Swydd Efrog, Swydd Northampton, De Cymru, De Swydd Efrog, Gorllewin Mercia, Gorllewin Canolbarth Lloegr, Gorllewin Swydd Efrog, Wiltshire

Rhesymau i fynychu

Speed limitRydych chi’n llai tebygol o gael trosedd gyrru’n rhy gyflym arall.

Nid oes angen i chi dalu’r ddirwy ac ni fydd pwyntiau cosb yn cael eu hychwanegu at eich trwydded.

Nid yw presenoldeb ar gwrs NDORS yn euogfarn.

VenuesMae lleoliadau lleol ar gael ledled Cymru a Lloegr.

Mae’r cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder yn galluogi troseddwyr "gyrru’n rhy gyflym" i gael cynnig cwrs yn yr ardal o’u dewis yn hytrach na phwyntiau ar eu trwydded.

"Fe wnes i fynychu’r cwrs ymwybyddiaeth cyflymder cenedlaethol, am fy mhechodau... Dymunaf fanteisio ar y cyfle i ddweud cymaint o argraff dda y cafodd y cwrs ac, yn benodol, arweinwyr y cwrs, arna i. Roeddwn i’n disgwyl iddo fod yn dipyn o ymarfer codi cywilydd ac efallai’n eithaf ddiflas ond cefais fy hun yn ymgysylltu’n wirioneddol ac yn llawn diddordeb drwy gydol y cwrs. Roedd Garrad a Jacqui yn wych am ei gadw’n ddiddorol a doniol wrth barhau i atgyfnerthu’r negeseuon difrifol a phwysig. Digon yw dweud fy mod, ers hynny, wedi bod yn fwy gofalus o ran fy nghyflymder, gan fynd o rywun a oedd efallai ychydig yn fyrbwyll i rywun sydd bellach yn ei weld fel ei ddyletswydd i osod yr esiampl!" Daniel Armitstead, Weston-super-Mare

Manteision i'r cyfranogwyr

Vehicle typeDatblygu dealltwriaeth o beth yw’r terfyn cyflymder ar gyfer mathau o gerbydau a ffyrdd​.

Deall pam fod nifer fach o mya yn gwneud gwahaniaeth i ddiogelwch.

DrivingRheoli cyflymder eich cerbyd a dewis cyflymder diogel.

Rules complianceBod yn ymwybodol o risgiau torri’r rheolau terfyn cyflymder a chymryd cyfrifoldeb wrth gydymffurfio â hwy.

Manylion y cwrs

Pwy ddylai fynychu

Unrhyw un y mae’r heddlu wedi'u cyfeirio i fynychu Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder.

Dull darparu

Mae’r gweithdy rhyngweithiol yn hamddenol ac yn llawn gwybodaeth a chaiff ei hwyluso gan hyfforddwr NDORS trwyddedig (Cynllun Cenedlaethol Ailhyfforddi Troseddwyr Gyrru) trwyddedig. Nid oes gan yr heddlu ran yn y broses.

 

Gofynion y cwrs

Cyrraedd yn gynnar
Mae’n rhaid i chi gyrraedd yn brydlon ar gyfer cofrestru. Ni chaniateir i bobl sy'n cyrraedd yn hwyr ddod i mewn ac efallai y bydd eu hachosion yn cael eu cyfeirio'n ôl i'r heddlu.

Prawf adnabod dilys
Rhaid i chi ddangos prawf adnabod ffotograffig er mwyn mynychu'r cwrs. Rhaid i hwn fod yn ddogfen gorfforol; ni dderbynnir copïau digidol. Bydd methu â dangos prawf adnabod ffotograffig yn arwain at eich gwaharddiad o’r cwrs. Gwneir pob ymdrech i gynnig dyddiad arall, ar yr amod bod digon o amser ac argaeledd o fewn dyddiad cwblhau'r heddlu. Bydd angen ffi aildrefnu arall. Os nad oes gennych brawf adnabod ffotograffig, bydd angen i chi siarad â'r Heddlu a'ch cyfeiriodd ar gyfer y cwrs, a hynny cyn dyddiad eich cwrs.

Dim gyrru/prawf
Mae hwn yn gwrs theori yn unig, yn yr ystafell ddosbarth heb unrhyw yrru na phrawf.

Cymhwysedd
Ni ddylech fod wedi cymryd Cwrs Cenedlaethol Ymwybyddiaeth o Gyflymder yn y 3 blynedd cyn y drosedd ddiweddaraf.

Ffi yn cael ei chodi i newid eich cwrs

Cyn belled â bod digon o amser o fewn y terfyn amser a roddir gan yr heddlu, gallwch newid eich cwrs unwaith y byddwch wedi archebu lle. Mae’n bosibl y bydd ffi aildrefnu ar gyfer newid eich cwrs, fel yr eglurir yn nhelerau ac amodau ein cyrsiau.

Os na fyddwch yn gallu mynychu neu gwblhau eich cwrs oherwydd salwch, codir ffi aildrefnu. Gellir ad-dalu hon ar ôl i ni dderbyn tystysgrif feddygol a’i hadolygu.

Cwestiynau a Ofynnir yn Fynych

Ydw i’n gallu mynychu’r cwrs heb ID dilys?

Os byddwch chi'n methu â chyrraedd â phrawf hunaniaeth dilys, ni fyddwch chi'n cael mynychu'r cwrs a chyn belled â bod gennych chi ddigon o amser cyn eich dyddiad cwblhau, bydd gofyn i chi ail-drefnu'r cwrs a fydd yn golygu ffi ail-drefnu.

Beth os byddaf yn hwyr neu’n methu â mynychu?

Efallai y bydd modd i chi ail-archebu lle, cyn belled â bod digon o amser yn yr amserlen gan yr heddlu, a fydd yn golygu ffi ad-drefnu.

Os byddwch yn sâl, bydd angen i chi gysylltu â ni cyn gynted â phosibl. Bydd gofyn i chi ddarparu tystysgrif meddyg.

Ydw i'n gallu methu'r cwrs?

Os byddwch chi'n cwblhau'r cwrs mewn ffordd foddhaol, ni allwch chi fethu. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi:

- Fynychu’r sesiwn lawn.

– Arddangos parodrwydd i gael ymagwedd fwy cadarnhaol tuag at ddiogelwch ar y ffyrdd.

- Gwneud cyfraniad positif at y cwrs.

Os na fyddwch chi'n llwyddo i fodloni'r holl ofynion hyn, ystyrir na fyddwch chi wedi cwblhau'r cwrs mewn ffordd foddhaol a bydd eich achos yn cael ei gyfeirio’n ôl i’r heddlu.

Ydw i’n gallu mynychu'r cwrs yn wirfoddol?

Nac ydych, byddwch chi'n gallu mynychu’r cwrs os byddwch chi wedi derbyn y cynnig oddi wrth yr heddlu yn dilyn trosedd traffig honedig yn unig.

Fodd bynnag, gallwn gynnig amrywiaeth eang o wasanaethau hyfforddiant i yrwyr. Ewch i 'addysg a hyfforddiant gyrwyr' i gael mwy o wybodaeth.

Ydw i angen mewngofnodi?

Ar ôl cyrraedd, dylech ddod o hyd i’r hyfforddwr er mwyn cofrestru. Bydd yr hyfforddwr yn gwirio’ch hunaniaeth ac yn nodi’ch presenoldeb cyn i’r cwrs ddechrau.

Ai'r heddlu sy'n rhedeg y cwrs?

Nid yw'r heddlu'r gysylltiedig â darparu'r cwrs, byddant yn cael gwybodaeth unwaith y byddwch wedi mynychu a chwblhau'r cwrs i sicrhau na fydd unrhyw gamau'n cael eu cymryd yn eich erbyn ar gyfer y digwyddiad hwn.

 

Beth os bydd y cwrs yn cael ei ganslo?

Os bydd eich cwrs yn cael ei ganslo oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu hwnt i'n rheolaeth, byddwn ni'n ei ail-drefnu cyn gynted â phosibl, am ddim.

Byddwn yn anfon neges e-bost neu’n ysgrifennu at gleientiaid yn rhoi gwybod am yr ad-drefnu.

Beth fydd yn rhaid i mi ei wneud ar ôl y cwrs?

Dim byd. Unwaith y byddwch chi wedi mynychu a chwblhau'r cwrs bydd TTC yn diweddaru’r system i nodi eich bod mynychu a chwblhau'r cwrs. Byddant hefyd yn diweddaru cronfa ddata genedlaethol yr heddlu ac ni fydd unrhyw gamau pellach yn cael eu cymryd.


A fyddwch chi'n darparu bwyd?

Na fyddwn. Bydd yn rhaid i chi ddod â’ch cinio eich hun os dymunwch fwyta yn ystod yr egwyl.

 

Alla i wneud y cwrs mewn iaith arall?

Darperir cyrsiau yn Saesneg. Yng Ngwent, Gogledd a De Cymru, mae rhai cyrsiau ar gael yn Gymraeg hefyd. Os nad yw'ch dealltwriaeth o Gymraeg/Saesneg yn ddigon da i allu deall a chymryd rhan yn y cwrs, gallwch chi ddod â ffrind neu aelod o'r teulu gyda chi i fod yn gyfieithydd yn ddi-dâl. Mae'n rhaid i chi roi gwybod i ni y byddwch chi'n dod â rhywun efo chi i gyfieithu.

Os ydych wedi rhoi gwybod i ni eich bod yn dod â chyfieithydd gyda chi, mae’n rhaid i’r unigolyn hwnnw/honno gael ei (h)enwi ar yr archeb. Mae’n rhaid iddo/iddi ddod ag ID llun a bod yn 16 oed neu’n hŷn.

Os byddwch chi'n cyrraedd y cwrs heb gyfieithydd a bydd yr hyfforddwr yn teimlo nad ydych yn gallu ei (d)deall ef/hi a chynnwys y cwrs yn ddigonol, yna ni fyddwch yn gallu cwblhau’r cwrs. Mae hyn oherwydd ei bod yn bwysig bod pob cyfranogwr yn gallu deall yr hyfforddwr a chynnwys y cwrs er mwyn ennill y wybodaeth a phrofiad arfaethedig o'r sesiwn.

A oes dolen clyw ar gael?

Mae gan rhai o'r lleoliadau cwrs ddolennau clyw, neu maent yn gallu darparu dolennau clyw, ond nid yw rhai ohonynt yn cynnig y cyfleuster hwnnw. Os oes angen dolen clyw arnoch, cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud popeth yn ein gallu i ddarparu ar gyfer yr angen hwn.

 

A fydd angen darllen neu ysgrifennu unrhyw beth?

Byddwch chi'n cael llawlyfr cwrs sydd â lle ynddo i wneud nodiadau ond mae hwn i'ch cofnodion yn unig, ni fydd yn cael ei roi i mewn ar ddiwedd y cwrs.