Polisi Preifatrwydd

Cydymffurfio â GDPR a Phreifatrwydd

Mae'r polisi preifatrwydd hwn yn esbonio sut mae Grŵp TTC yn prosesu unrhyw ddata personol a roddwch i ni neu a gasglwn amdanoch.  Mae'n berthnasol i gynhyrchion a gwasanaethau lle caiff eich data personol ei brosesu.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os gofynnwn i chi ddarparu gwybodaeth benodol y gellir ei defnyddio i’ch adnabod, yna gallwch fod yn dawel eich meddwl mai dim ond yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn y caiff ei defnyddio.  Mae’r polisi hwn yn esbonio pryd a pham byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol, sut rydym yn ei defnyddio, yr amodau y gallwn eu datgelu i eraill o danynt a sut rydym yn ei chadw’n ddiogel.

Yr hyn rydym yn ei gasglu
Gallwn gasglu’r wybodaeth ganlynol:

 • Enw Llawn;
 • Manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost;
 • Dyddiad geni:
 • Rhif trwydded yrru
 • Gwybodaeth am ddyfais gan gynnwys cyfeiriad IP cyhoeddus, model y ddyfais, system weithredu, a gwybodaeth am y porwr
 • Cofnodion o’ch cyswllt a’n cyfathrebu â chi fel galwadau ffôn a negeseuon e-bost;
 • Gwybodaeth am y cerbyd fel gwneuthuriad, model, oedran, statws treth ac MOT;
 • Telemateg cerbydau a gwybodaeth am eich ymddygiad gyrru a hanes y digwyddiad (gan gynnwys gwybodaeth am asesu risg) a hanes hyfforddiant gyrwyr;
 • Gwybodaeth am yswiriant cerbydau a gyrwyr;
 • Gwybodaeth a gasglwyd o wiriadau trwyddedau gyrru, fel hawliau ac ardystiadau;
 • Gwybodaeth am unrhyw gyflyrau meddygol neu eich iechyd os oes gennych ofynion arbennig i’n helpu i ddarparu gwasanaeth i chi;

Beth a wnawn â’r wybodaeth a gasglwn?
Mae angen eich gwybodaeth arnom i ddeall eich anghenion a darparu gwell gwasanaeth i chi.  Yn benodol, efallai y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer:

 • Prosesu gwasanaeth y gallai fod yr heddlu neu lys ynadon wedi’i gynnig i chi;
 • Ymgymryd â gwiriad trwydded yrru neu wiriad cydymffurfio gyrru arall ar ran eich cyflogwr;
 • Ymgymryd ag asesiad risg gyrwyr ar-lein ar ran eich cyflogwr er mwyn nodi risgiau i’ch diogelwch;
 • Asesu a ydych chi’n gymwys i ymgymryd ag un o’n cynlluniau hyfforddi;
 • Cysylltu â chi dros y ffôn, e-bost neu SMS mewn perthynas â gwasanaethau sy’n berthnasol i’ch ymholiad;
 • Teilwra ein gwasanaethau i weddu i’ch gofynion penodol;
 • Gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau;
 • Addasu ein gwefan yn unol â’ch diddordebau;
 • Cysylltu â chi trwy ein cyfrif MailChimp sy’n darparu gwasanaethau marchnata e-bost i ni;
 • At ddibenion ansawdd a monitro, fel eich galwadau llais wedi’u recordio at ddibenion sicrhau ein bod yn gwella’r gwasanaeth a gynigiwn yn barhaus ac ar gyfer ein gofynion hyfforddi staff
 • Bodloni ein rhwymedigaethau a’n gofynion cyfreithiol, cytundebol a rheoleiddiol.

Gyda phwy y rhennir eich gwybodaeth?
Er mwyn mynychu cwrs, bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu â’n hyfforddwyr cwrs at ddibenion gwirio hunaniaeth ac er mwyn sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau priodol.

Efallai y byddwn yn defnyddio cyflenwyr trydydd parti i helpu i ddarparu ein gwasanaeth, er enghraifft cewch eich cyfeirio at borth talu trydydd parti os dymunwch wneud taliad i ni. Gallwn ddarparu ein sicrwydd bod unrhyw gyflenwyr a ddefnyddiwn yn cydymffurfio â deddfwriaeth yr UE a'u bod yn cydymffurfio â Tharian Breifatrwydd yr UE-UDA. Ym mhob achos, byddwn yn ystyried natur y wybodaeth rydym yn ei throsglwyddo, a lefel yr amddiffyniad y mae’r proseswyr hynny’n ei ddarparu.

Efallai y byddwn yn datgelu rhywfaint neu’r cyfan o’r wybodaeth a gesglir gennych os oes angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith neu rwymedigaeth gyfreithiol arall.

Chyfreithlondeb Prosesu
Ni fyddwn yn prosesu eich data oni bai y gallwn ddangos ein bod yn bodloni o leiaf un o’r chwe sylfaen gyfreithlon ar gyfer prosesu.

Ar gyfer pob un o’n hasedau data, rydym yn dogfennu pa sylfaen gyfreithlon sy’n berthnasol i’n prosesu data.  Er enghraifft, rydym yn darparu gwasanaethau addysgol ar ran yr heddlu ac mae er budd y testun data ein bod yn casglu data amdano/amdani er mwyn darparu gwasanaeth boddhaol.  Gallwn hefyd gynnig proffilio risg gyrwyr fel gwasanaeth, felly mae gennym ddiddordeb busnes dilys mewn casglu data cwsmeriaid a chleientiaid at ddiben darparu’r gwasanaeth hwn, gallai hyn gynnwys cael gwybodaeth am drwyddedau gyrrwr gan y DVLA.  Lle bynnag y bo’n bosibl, mae’n well gennym gychwyn ar gontract ysgrifenedig â'n cwsmeriaid a fydd yn darparu manylion ein trefniadau diogelu data.  Mewn achos o’r fath lle na allwn ddangos un o’r sylfeini cyfreithlon hyn ar gyfer prosesu, byddem yn cael caniatâd penodol gan y testun data cyn prosesu unrhyw ddata.

Cadw Data
Yn gyffredinol, ein comisiynwyr sy’n llywodraethu ein cyfnodau cadw data a gall cyfnodau amser amrywio yn seiliedig ar y math o wasanaeth rydym yn ei ddarparu neu p’un a ydym yn rhwym yn gyfreithiol i gadw data am gyfnod penodol, fel cofnodion personél a chyllid.

Pan na fydd angen data personol arnom mwyach i’r diben y cafodd ei gasglu, caiff ei ddileu o’n systemau.  Mae’r holl gyfnodau cadw yn unol â gofynion cyfreithiol, rheoliadol a chytundebol. 

Diogelwch
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Er mwyn atal mynediad neu ddatgeliad heb awdurdod, rydym wedi rhoi gweithdrefnau ffisegol, electronig a rheolaethol addas ar waith i ddiogelu a sicrhau’r wybodaeth a gasglwn.  Mae ein System Rheoli Diogelwch Gwybodaeth wedi’i hardystio i ISO 27001:2013 ac mae’r Sefydliad Safonau Prydeinig (BSI) yn ei mesur ar gyfer cydymffurfiad.

Sut rydym yn defnyddio briwsion
Ffeil fach yw briwsionyn sy’n gofyn am ganiatâd i gael ei rhoi ar yriant caled eich cyfrifiadur. Ar ôl i chi gytuno, ychwanegir y ffeil ac mae’r briwsionyn yn helpu i ddadansoddi traffig ar y we neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â safle penodol. Mae briwsion yn caniatáu i gymwysiadau’r we ymateb i chi fel unigolyn. Gall y cymhwysiad gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion, eich hoffterau a’ch cas bethau trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich hoffterau.

Rydym yn defnyddio briwsion cofnodi traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalennau’r we a gwella ein gwefan er mwyn ei deilwra i anghenion cwsmeriaid. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon at ddibenion dadansoddi ystadegol yn unig ac yna caiff y data ei dynnu o’r system.

Ar y cyfan, mae briwsion yn ein helpu i ddarparu gwefan well i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydynt. Nid yw briwsionyn yn rhoi mynediad at eich cyfrifiadur i ni mewn unrhyw ffordd, nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, heblaw am y data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod briwsion. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn briwsion yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiadau’ch porwr i wrthod briwsion os yw’n well gennych. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi defnydd o’r wefan hon.  Mae Google Analytics yn defnyddio briwsion i gynhyrchu gwybodaeth ystadegol am y defnydd o’r wefan hon.  Defnyddir y wybodaeth i greu adroddiadau am y defnydd o’r wefan hon.  Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yn ei storio .  Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn - https://www.google.com/policies/privacy

Dolenni i wefannau eraill
Gall ein gwefan gynnwys dolenni i’ch galluogi i ymweld â gwefannau eraill o ddiddordeb yn hawdd. Fodd bynnag, ar ôl i chi ddefnyddio’r dolenni hyn i adael ein safle, dylech nodi nad oes gennym unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allwn fod yn gyfrifol am amddiffyniad a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei darparu wrth ymweld â safleoedd o’r fath ac nid yw’r datganiad preifatrwydd hwn yn llywodraethu safleoedd o’r fath. Dylech fod yn ofalus ac edrych ar y datganiad preifatrwydd sy’n berthnasol i’r wefan dan sylw.

Marchnata
Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch i chi gysylltu â chi mewn perthynas â chynhyrchion a gwasanaethau rydym yn eu cynnig ac ar sail hanes ein rhyngweithiad/au â chi.  Byddwn yn cysylltu â chi dim ond os oes diddordeb dilys.  I ddiwygio unrhyw rai o’ch dewisiadau marchnata cysylltwch â ni yn Grŵp TTC (DU) Cyf, Hadley Park East, Telford, Shropshire, TF1 6QJ neu yourdata@ttc-uk.com

Cael mynediad at eich gwybodaeth bersonol a’i diwygio
Mae cywirdeb eich gwybodaeth yn bwysig i ni. Os hoffech gael mynediad at y data sydd gennym amdanoch chi neu os hoffech wneud unrhyw newidiadau i’r data sydd gennym ar eich cyfer yna cysylltwch â: 0330 025 1805, fel arall, gallwch anfon neges e-bost: yourdata@ttc-uk.com, neu ysgrifennu at: Y Swyddog Diogelu Data, Grŵp TTC, Hadley Park East, Telford TF1 6QJ.

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth rydym yn ei chadw amdanoch.

Mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl neu ofyn i’r data sydd gennym ar eich cyfer gael ei ddileu neu ei gywiro. Er enghraifft, os na ddymunwch i ni ddefnyddio eich gwybodaeth i gael eich barn a’ch sylwadau am y gwasanaethau a ddarparwn, gallwch ofyn i’ch manylion cyswllt gael eu dileu. I gyflwyno cais am fynediad at ddata gan y testun – cliciwch yma.

 Sut mae gwneud cwyn i’r rheoleiddiwr?
Os hoffech gwyno am y ffordd rydym yn ymdrin â data ewch i:  https://ico.org.uk/concerns/

Dylid anfon unrhyw gwestiynau am y polisi hwn a’n hymarferion preifatrwydd trwy e-bost i: yourdata@ttc-uk.com, neu mewn ysgrifen i: Y Swyddog Diogelu Data, Grŵp TTC, Hadley Park East, Telford TF1 6QJ

I gael rhagor o wybodaeth am Reoliadau Cyffredinol yr UE ar Ddiogelu Data - https://www.eugdpr.org/

Lawrlwythwch y Polisi Cydymffurfio â GDPR Yma
Lawrlwythwch y Polisi Diogelwch Gwybodaeth Yma